CBA押注平台

CBA押注平台

阴不起倍菟丝子、杜仲。若咳加五味子三两。

 岐伯曰∶人年四十而阴气自半也,起居衰矣。又方烧李根为灰,以田中流水和,敷之良。

又方以莨菪末,三指撮,水和服之,日三。芥菜,味辛温无毒,归鼻,除肾邪,大破咳逆,下气,利九窍,明目聪耳安中。

亦治产后中风余疾方。饮黄龙汤及犀角汁,无不治。

用蛇蜕皮烧灰,腊月猪脂和封之。又方龙骨为细末,温水服方寸匕,日五六服。

又水三升三合和米粉饮之。 捣汁服二合,日二。

Leave a Reply